ارتباط با مسئول واحد خواهران
 

ارتباط مستقیم با مسئول واحد خواهران نهاد


سرکار خانم صنیع مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه شهید بهشتی

جهت ارتباط با مسئول واحد خواهران نهاد یکی از روش های ذیل را می توانید انتخاب نمایید:

· تکمیل فرم پایین صفحه.

· ارسال پیامک به شماره 30004713000200


جهت ارتباط مستقیم با مسئول نهاد فرم ذیل را تکمیل نمایید

نام:
نام خانوادگی:
ایمیل:
تلفن:
متن نامه :